GAPCIE
Grupa I
 
WESOŁKI
Grupa II
 
NIEŚMIAŁKI
Grupa III
 
MĘDRKI
Grupa IV
 

Miło nam poinformować, że nasze Krasnale z grupy IV zdobyły specjalną nagrodę w konkursie p.n. "Mój przyjaciel Mikołaj" zorganizowanym przez RCK w Kołobrzegu. W nagrodę otrzymały dyplom i piękne przytulanki. Serdecznie gratulujemy dzieciom oraz paniom opiekunkom!


 UWAGA! Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami

I Ramowy plan dnia w żłobku "Krasnal":

 • 06:30 - 08:00 przyjęcia dzieci
 • 08:00 - 08:20 śniadanie
 • 08:40 - 10:30 zajęcia zorganizowane (zabawy edukacyjne)
 • 10:30 - 11:00 I danie (zupa)
 • 11:00 - 13:00 leżakowanie
 • 13:00 - 13:30 II danie
 • 13:30 - 14:00 zajęcia zorganizowane (zabawy tematyczne, ruchowe)
 • 14:00 - 14:20 podwieczorek
 • 14:20 - 16:00 zabawy dowolne, odbiór dzieci

...

 1. Dzieci przyjmowane są do godziny 800.
 2. Każde spóźnienie należy zgłosić telefonicznie 94 35-265-11.
 3. Wcześniejszy odbiór dziecka, poza ramowym planem dnia, należy zgłosić opiekunkom.
 4. Dzieci nowo przyjęte, przez okres adaptacyjny powinny być odbierane wcześniej. Odbiór musi być uzgodniony z opiekunkami.
 5. Aby usprawnić pracę w grupach, dzieci otrzymają naklejki ze swoimi imionami, które zostaną przyklejone na ubranie (najlepiej na plecy). Naklejki powinny być przyklejone przez okres około 2 tygodni.
 6. Ze względów bezpieczeństwa dziewczynki nie mogą mieć kolczyków. Jedzenie oraz napoje nie będą przyjmowane.

 II Procedury COVID-19

 1. Odbiór dzieci ze żłobka będzie możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe, które będą przez nich upoważnione.
 2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka muszą posiadać dokument tożsamości przy każdorazowym odbiorze dziecka.
 3. Nie dopuszcza się w żadnym przypadku odbioru dziecka przez osoby nieupoważnione!
 4. Konflikty pomiędzy rodzicami nie poparte orzeczeniem sądu, skutkują taką samą władzą rodzicielską matki i ojca - kwestia odbioru dziecka z palcówki.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bieżącego aktualizowania swoich danych teleadresowych.
 6. Od września wyjścia na świeże powietrze odbywają się w grupach III i IV przez okres około 2 tygodni. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu we wszystkich grupach realizowane są późną wiosną i latem.
 7. Do żłobka przyjmowaną są wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w żłobku opiekunka ma prawo żądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka. Rodzice mają obowiązek informowania opiekunek o poważnych dolegliwościach zdrowotnych dziecka, n.p.: alergii. W tym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów, opiekunka niezwłocznie powiadamia o tym rodziców. Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka w ciągu 30 minut. Po tym czasie opiekunka bądź pielęgniarka wzywa pogotowie.
 9. W placówce nie podaje się żadnych środków na obniżenie temperatury oraz leków czy preparatów zdrowotnych (krople, maści itp.).

III   Formularze

 1. Podstawowe dane dziecka oraz rodziców - najważniejszy formularz, którego brak skutkować będzie nie przyjęciem dziecka do żłobka.
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka.
 3. Zgoda na publikację wizerunku dziecka oraz klauzula informacyjna w związku z realizacją zadań statutowych oraz prowadzenia dokumentacji żłobka.

Formularze dostępne są na stronie internetowej żłobka - FORMULARZE

Rodzice dzieci, które zmieniają dotychczasowe grupy zobowiązani są do uzupełnienia formularzy.

IV Wyprawka dla dziecka

 1. Wszystkie rzeczy, które dziecko będzie miało w żłobku należy podpisać numerem, który otrzymają Państwo podczas podpisywania umów:
  1. pampersy - każda sztuka,
  2. pidżama dwuczęściowa - imię i nazwisko oraz numer grupy,
  3. grzebień,
  4. smoczek,
  5. kapcie - imię i nazwisko oraz numer grupy.
 2. Chusteczki mokre i suche do 10 dnia miesiąca:
  1. grupa I po 3 opakowania,
  2. grupa II po 3 opakowania w miesiącach IX i X, później po 2 opakowania,
  3. grupa III i IV po 2 opakowania.
 3. Śliniaki bez ceratki - 2 sztuki.
 4. Podkłady na leżaki - 1 opakowanie.
 5. Pieluchy tetrowe:
  1. grupa I i II po 3 sztuki,
  2. grupa III i IV po 2 sztuki,
 6. Podpisany worek na ciuchy pozostawione w szatni (na zmianę).
 7. Woreczki jednorazowe na zabrudzone ubrania.

V Formy współpracy

 1. W roku żłobkowym 2020/2021 przewidywane są zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne opiekunek z rodzicami, a także spotkania, w których będą uczestniczyły dzieci.
 2. Założenie grupy w mediach społecznościowych (messenger).
 3. Ogłoszenia będą wywieszane na drzwiach poszczególnych grup.
 4. Mogą Państwo powołać Radę Rodziców. Informacje otrzymają Państwo mailowo lub na zebraniu.
 5. Opiekunki są do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania informacji na temat dziecka.

VI Opłaty

Odpłatność za usługi świadczone przez Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu określa Uchwała Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku "Krasnal" w Kołobrzegu.

 • Opłaty wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz grupy, do której uczęszcza:
  • za pobyt dziecka w Żłobku - 8,00 zł dziennie,
  • za pobyt dziecka w Żłobku w przypadku pobierania na dziecko zasiłku rodzinnego - 6,80 zł dziennie (na pisemny wniosek rodzica),
  • w przypadku pobytu dwojga lub więcej dzieci w Żłobku, kolejne dziecko - 4,00 zł dziennie (na pisemny wniosek rodzica),
  • w przypadku posiadania przez dziecko zaświadczenia o niepełnosprawności - 0,00 dziennie (na pisemny wniosek rodzica),
  • za pełne wyżywienie - 6,00 zł
 • Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w wysokości odpowiadającej iloczynowi dziennej opłaty za wyżywienie oraz ilości dni nieobecności dziecka począwszy od dnia następnego od zgłoszenia nieobecności.
 • W przypadku nieobecności dziecka powyżej 14 dni kalendarzowych z powodu choroby lub innych przypadków losowych, udziela się zniżki w opłacie, o której mowa w pkt 1a w wysokości 50% na pisemny wniosek rodzica złożony najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko nabyło prawo do ulgi. Brak pisemnego wniosku w określonym terminie spowoduje naliczenie odpłatności w pełnej wysokości.
 • Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
 • Będzie możliwość grupowego ubezpieczenia dziecka w Żłobku. Informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Proszę o bezwzględne zapoznanie się z PROCEDURAMI, obowiązującymi w Żłobku oraz pobranie OŚWIADCZENIA, które należy podpisać i przynieść do Żłobka.


ZNIŻKA ZA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA POWYŻEJ 14 DNI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku "Krasnal" w Kołobrzegu § 6 pkt 3, zniżka w opłacie z powodu nieobecności dziecka w żłobku powyżej 14 dni kalendarzowych następuje na wniosek rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Wniosek należy złożyć do końca miesiąca, w którym dziecko nabyło prawo do ulgi.

Wniosek należy złożyć do końca miesiąca, w którym dziecko nabyło prawo do ulgi. Niezłożenie wniosku w wymaganym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty za pobyt w pełnej wysokości.


Drodzy Rodzice!


Decyzją Organu Prowadzącego, działalność opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci w Żłobku "Krasnal", wznowiona zostanie 18 maja 2020 r. Część z Państwa złożyła stosowne oświadczenia dotyczące konieczności zapewnienia przez żłobek opieki Państwa dzieciom.


Proszę o bezwzględne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w żłobku w czasie pandemii.


Ponadto zobowiązuję Państwa do pobrania załączonego oświadczenia, które należy wypełnić i dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w Żłobku. Jest to warunek konieczny aby dziecko zostało przyjęte. 


Dyrektor Żłobka: Grażyna Ronij


KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
1
2

Witamy na stronie Żłobka KRASNAL - krasnal.kolobrzeg.eu

      

SKRZYNKA PODAWCZA: krasnoludekkg/SkrytkaESP


Witamy na stronie Żłobka KRASNAL w Kołobrzegu. Nasza placówka jest jedyną z dwóch tego rodzaju w regionie, a naszym celem jest opieka nad Państwa pociechami oraz wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości. Zapewniamy dzieciom ciepłą, rodzinną atmosferę.

 

Pobyt w żłobku pomaga dzieciom nabyć umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom w życiu codziennym, uczy dzielenia się oraz zabawy w grupie. Żłobek pomaga mamie i dziecku przy rozstaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną
www.krasnal.kolobrzeg.eu

W 2002, w 100. rocznicę powstania zabawki, dzień 25 listopada ustanowiony został Światowym Dniem Pluszowego Misia. Zapraszamy do galerii foto.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34