1
2

 

Żłobek "KRASNAL" jest jednostką budżetową Gminy Miasto Kołobrzeg. Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia dziecka. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 (cały rok). Posiadamy własny ogród i taras dla najmłodszej grupy, pralnię, kuchnię ogólną i mleczną. Wszystkie pomieszczenia są bezpieczne, dostosowane do potrzeb dzieci, czyste i słoneczne.

Dzieci w Żłobku przebywają w trzech grupach wiekowych, z których każda wyposażona jest w: jadalnię, bawialnię, sypialnię, szatnię, łazienkę.


 UCHWAŁA NR XXXVIII/507/13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016; z 2013 r., poz. 747, poz. 983), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała ustala:

 1. opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie,
 2. opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie,
 3. maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku,
 4. warunki częściowego zwolnienia od opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających uprawnienia do opieki nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka,
 2. rodzinie - należy przez to rozumieć rodzinę określoną w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

§ 3

 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 8,00 zł dziennie.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje świadczenia w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, a w szczególności:
  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych do 10 godzin dziennie,
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 4

 1. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem.

§ 5

 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6,00 zł dziennie.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku z powodu choroby lub innych przypadków losowych, opłata o której mowa w ust. 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.

§ 6

 1. Wprowadza się warunki częściowego zwolnienia od opłaty za pobyt dziecka w żłobku:
  1. zniżkę w opłacie wymienionej w § 3 ust. 1 w wysokości 50% w następujących przypadkach:
   1. gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny równocześnie. Zniżka w opłacie przysługuje drugiemu i każdemu kolejnemu dziecku,
   2. w przypadku choroby dziecka lub innych przypadków losowych, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych,
  2. zniżkę w opłacie wymienionej w § 3 ust. 1 w wysokości 15% w przypadku, gdy na dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
 2. W przypadku zbiegu zniżek wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców.
 3. Zwolnienie z opłat, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 następuje na wniosek rodzica.

§ 7

Zwalnia się całkowicie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, rodziców dziecka niepełnosprawnego, posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

§ 8

Zakres realizowanych zadań przez żłobek oraz terminy odpłatności za pobyt dziecka w żłobku określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem a dyrektorem żłobka.

§ 9

Traci moc uchwała Nr V/46/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu prowadzony przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Szufel

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 2 - Poz. 3846


Opłat należy dokonywać w terminach do 10-go dnia każdego miesiąca na wskazany poniżej numer:
PKO Bank Polski S.A.
71 1020 2821 0000 1502 0107 9763

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc dokonano wpłaty (płacimy zawsze za bieżący miesiąc). Wpłat bez prowizji można dokonać w dowolnej placówce bankowej PKO Bank Polski S.A w Kołobrzegu. Najbliższe oddziały znajdują się przy ul. Katedralnej 33A oraz Budowlanej 4/2.