1 2 3

Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.

 

ZARZĄDZENIE NR 27/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz ustalenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2015 do 31.08.2016 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ), § 8 ust. 1 Uchwały Nr VIII/103/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną rekrutującą dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2015 do 31.08.2016 roku w składzie:

 

 1. Jacek Woźniak - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - przewodniczący
 2. Cezary Kalinowski - radny Rady Miasta Kołobrzeg - członek
 3. Marzanna Pakmur - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - członek
 4. Grażyna Ronij - dyrektor Żłobka "Krasnal" - członek
 5. Mariola Maksymowicz - radca prawny Biuro Prawne - członek.

 

§ 2

 

 1. Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Ustalam zasady rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2015 do 31.08.2016 roku, określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta
Janusz Gromek

 

------------------------------------------

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu na okres 01.09.2015 do 31.08.2016 roku.

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Komisja Kwalifikacyjna będzie obradować w czerwcu 2015 r.
 2. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje rekrutacji dzieci do poszczególnych grup.
 3. Podstawą zakwalifikowania dziecka do Żłobka jest złożona w siedzibie żłobka dokładnie wypełniona "Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka" wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Termin prac Komisji Kwalifikacyjnej ustala przewodniczący Komisji w porozumieniu z Dyrektorem Żłobka.
 5. Komisja dokona rekrutacji na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Żłobka "Kart zgłoszenia dziecka do żłobka", które były przyjmowane od 15.04 -15.05.2015 r.
 6. Obsługę administracyjną pracy Komisji zapewnia Żłobek "Krasnal".

 

§ 2

 

Zadania Komisji Kwalifikacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Żłobka "KRASNAL":

 

 1. Weryfikacja wszystkich "Kart zgłoszenia dziecka do żłobka" pod względem formalnym i rzeczowym, w tym sprawdzenie:
  1. zamieszkania dzieci, rodziców/opiekunów prawnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg potwierdzonego meldunkiem,
  2. zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych,
  3. innych danych pozwalających na aktualizację sytuacji dziecka, rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Dokonanie kwalifikacji dzieci w następującej kolejności:
  1. dzieci rodziców /opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci,
  2. dzieci rodziców /opiekunów prawnych pobierających zasiłek rodzinny,
  3. dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących,
  4. dzieci z rodzin zastępczych,
  5. dzieci rodziców/opiekunów prawnych pobierających naukę w systemie stacjonarnym,
  6. dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do tego żłobka.

 

§ 3

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej są protokołowane,
  2. Protokoły z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej są podpisywane przez Przewodniczącego i członków Komisji,
  3. Protokoły są przechowywane w dokumentacji Żłobka "Krasnal" oraz kserokopie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg,
  4. Wszelkich informacji zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym dotyczących prowadzonej przez Komisję rekrutacji udziela Dyrektor Żłobka.

 

------------------------------------------

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA "KRASNAL" W KOŁOBRZEGU
PRZY UL. BOGUSŁAWA X 18

§ 1

 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu odbywa się corocznie od 15 kwietnia do 15 maja na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia.
 2. Rekrutacji dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 3. W ciągu roku w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad.

§ 2

Dla potrzeb rekrutacji przyjmuje się definicje:

 1. zamieszkania - określone w art. 25 kodeksu cywilnego tj. "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu"
 2. osoby samotnej wychowującej dziecko - określone w art. 3. pkt 17a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) tj. "oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem".

§ 3

Rekrutacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki:

 1. dzieci które do 1 września danego roku ukończą co najmniej 20 tygodni i do końca danego roku nie ukończą 3 lat,
 2. dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
 3. dzieci rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub uczących się.

§ 4

Dzieci do żłobka będą kwalifikowane w kolejności:

 1. dzieci rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci,
 2. dzieci rodziców/opiekunów prawnych pobierających zasiłek rodzinny,
 3. dzieci z rodzin zastępczych,
 4. dzieci rodziców/opiekunów prawnych uczących się w systemie stacjonarnym,
 5. dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do tego żłobka.

§ 5

"Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" składa w siedzibie żłobka przy ul. Bogusława X 18 w biurze administracji od 15 kwietnia do 15 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

§ 6

Do Karty o której mowa w § 5 winny być dołączone w szczególności następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki,
 2. orzeczenie sądowe przyznające opiekę prawną,
 3. decyzję MOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 4. poświadczenie zamieszkania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

§ 7

Druk "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszych zasad, można pobrać ze strony internetowej www.krasnalkolobrzeg.pl , lub w siedzibie żłobka przy ul .Bogusława X 18 w biurze.

§ 8

W okresie rekrutacji nie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nienarodzonego oraz wnioski niekompletne .

§ 9

Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:

 1. od 1 kwietnia pobieranie / wydawanie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka",
 2. od 15 kwietnia do 15 maja przyjmowanie przez dyrektora żłobka lub osoby upoważnione, "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. do 15 czerwca posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Prezydenta Miasta.

§ 10

Wyniki rekrutacji ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu prac komisji tj. do 15 czerwca danego roku poprzez wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka na tablicy ogłoszeń w Żłobku "Krasnal" przy ul. Bogusława X 18.

§ 11

Rodzice dzieci już korzystających z usług żłobka zobowiązani są do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z miejsca w żłobku na kolejny rok, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad. Oświadczenie należy złożyć w biurze żłobka do dnia 30 kwietnia danego roku.

§ 12

Do 20 czerwca danego roku rodzic lub opiekun prawny, którego dziecko zostało zakwalifikowane do żłobka na nowy rok, zgłasza czy skorzysta z przyznanego miejsca. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.

§ 13

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w siedzibie żłobka przy ul. Bogusława X 18 w biurze, w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie: 94 35 265 11.

 

OŚWIADCZENIE

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECKA DO ŻŁOBKA

"Do opieki nad dziećmi potrzebni są specjaliści. My nimi jesteśmy w każdym calu"