1 2 3

Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA

§ 1

 1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się corocznie w czerwcu na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia.
 2. Rekrutacji dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 3. W ciągu roku w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad.

§ 2

Rekrutacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki:

 1. dzieci które do września danego roku ukończą co najmniej 20 tygodni i do końca danego roku nie ukończą 3 lat
 2. dzieci na stałe zameldowane wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
 3. dzieci rodziców i opiekunów prawnych pracujących lub uczących się na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

§ 3

Dzieci do żłobka będą kwalifikowane w kolejności:

 1. dzieci rodziców i opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci,
 2. dzieci rodziców i opiekunów prawnych pobierających zasiłek rodzinny,
 3. dzieci z rodzin zastępczych,
 4. dzieci rodziców uczących się na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
 5. dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do tego żłobka.

§ 4

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka można składać u dyrektora żłobka od 15 kwietnia do 15 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

§ 5

Do wniosku winny być dołączone w szczególności następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki,
 2. orzeczenie sądowe przyznające opiekę prawną,
 3. decyzję MOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 4. poświadczenie zameldowania dziecka i rodziców na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
 5. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w biurze dyrektora żłobka.

§ 7

W okresie rekrutacji nie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nienarodzonego oraz wnioski niekompletne.

§ 8

Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:

 1. od 1 kwietnia pobieranie/wydawanie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka"
 2. od 15 kwietnia do 15 maja przyjmowanie przez dyrektora żłobka lub osoby upoważnione "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. w czerwcu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, dokonywana jest rekrutacja dzieci na przyszły rok.

§ 9

Wyniki rekrutacji ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu prac komisji poprzez wywieszenie list przyjętych do żłobka dzieci na tablicy ogłoszeń w Żłobku "KRASNAL" przy ul. Bobusława X 18.

§ 10

Rodzice dzieci już korzystających z usług żłobka zobowiązani są do uaktualnienia danych i zaświadczeń oraz złożenia oświadczenia o skorzystaniu z miejsca w żłobku na kolejny rok. Oświadczenie należy złożyć przed terminem obrad komisji kwalifikacyjnej tj. do dnia 31 maja każdego roku.

§ 11

Do dnia 31 lipca danego roku rodzic lub opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka na nowy rok, zgłasza, czy skorzysta z przyznanego miejsca. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.

§ 12

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela dyrektor żłobka osobiście w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30 lub telefonicznie: 94 35 265 11.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

           

"Do opieki nad dziećmi potrzebni są specjaliści. My nimi jesteśmy w każdym calu"