1
2

Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.


ZARZĄDZENIE NR 35/18
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz ustalenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku.

Na podstawie § 8 ust. 1 - 5 statutu Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/103/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 105/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną rekrutującą dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku w składzie:

  1. Jacek Woźniak - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - przewodniczący
  2. Marzanna Pakmur - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - członek
  3. Grażyna Ronij - dyrektor Żłobka "Krasnal" - członek
  4. Mariola Maksymowicz - radca prawny Biuro Prawne - członek.

§ 2

Ustalam regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ustalam zasady rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku, określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Kołobrzeg
Janusz Gromek

Zarządzenie Prezydenta
Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej

Zasady rekrutacji

Uzasadnienie

 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o kontynuacji
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej

"Do opieki nad dziećmi potrzebni są specjaliści. My nimi jesteśmy w każdym calu"