1 2

Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.

 --------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 39/17
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz ustalenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2017 do 31.08.2018 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.), § 8 ust. 1 Uchwały Nr VIII/103/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 66/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną rekrutującą dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2017 do 31.08.2018 roku w składzie:

  1. Jacek Woźniak - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - przewodniczący
  2. Marzanna Pakmur - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - członek
  3. Grażyna Ronij - dyrektor Żłobka "Krasnal" - członek
  4. Mariola Maksymowicz - radca prawny Biuro Prawne - członek

§ 2

Ustalam Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ustalam zasady rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2017 do 31.08.2018 roku, określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

 

Zarządzenie Prezydenta
Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej

 

Zasady rekrutacji

 

Uzasadnienie

 

Karta zgłoszenia

 

Oświadczenie o kontynuacji

 

"Do opieki nad dziećmi potrzebni są specjaliści. My nimi jesteśmy w każdym calu"