"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby
nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."
Maria Kownacka

Jesteś tutaj - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Ronij
 • e-mail: g.ronij.zlobek@wp.pl
 • Telefon: +48 94 35 265 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu
 • Adres: ul. Bogusława X 18
  78-100 Kołobrzeg
  Woj. Zachodniopomorskie, POLSKA
 • E-mail: g.ronij.zlobek@wp.pl
 • Telefon: +48 94 35 265 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejścia do budynku Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu znajdują się od ul. Bogusława X 18 w dwóch lokalizacjach: wejście główne oraz wejście boczne.

 • Do lokalizacji przy wejściu głównym można podjechać pojazdem dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 • Do lokalizacji przy wejściu bocznym również można podjechać pojazdem dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 • Budynek nie posiada wind osobowych, pochylni.
 • Budynek jest uzbrojony w systemy informacji głosowych – domofony.
 • Przed Żłobkiem „Krasnal” znajduje się zatoczka postojowa, po drugiej stronie ulicy ogólnodostępne miejsca postojowe. W odległości ok. 200 m dostępne są dwa wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie dostępności