"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby
nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."
Maria Kownacka

Jesteś tutaj - WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

1. Dzieci przyjmowane są do godz. 8:00.
2. Każde spóźnienie (sytuacje wyjątkowe) należy zgłosić telefonicznie do godz. 8:00 – 94 352 65 11.
3. Nie zgłoszone spóźnienie dziecka skutkować będzie jego nie przyjęciem w danym dniu do żłobka.
4. Wcześniejszy odbiór dziecka , poza ramowym planem dnia, należy zgłosić opiekunkom.
5. dzieci nowo przyjęte, przez okres adaptacyjny powinny być odbierane wcześniej. Odbiór musi być uzgodniony z opiekunkami.
6. Aby usprawnić pracę w grupach, dzieci otrzymają naklejki ze swoimi imionami, które zostaną przyklejone na ubranie (najlepiej na plecy). Naklejki powinny być przyklejone przez okres ok. 2 tygodni.
7. Ze względów bezpieczeństwa dziewczynki nie mogą mieć kolczyków, spinek, wsuwek, opasek. Jedzenie oraz napoje nie będą przyjmowane. Przed wejściem na salę nie podajemy dzieciom gum, cukierków, itp.

II Procedury

 1. Odbiór dzieci ze żłobka będzie możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe, które będą przez nich upoważnione.
 2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka muszą posiadać dokument tożsamości przy każdorazowym odbiorze dziecka.
 3. Nie dopuszcza się w żadnym przypadku odbioru dziecka przez osoby nieupoważnione!
 4. Konflikty pomiędzy rodzicami nie poparte orzeczeniem sądu, skutkują taką samą władzą rodzicielską matki i ojca – kwestia odbioru dziecka z placówki.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bieżącego aktualizowania swoich danych teleadresowych.
 6. Od września wyjścia na świeże powietrze odbywają się w grupach III i IV przez okres około 2 tygodni. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu we wszystkich grupach realizowane są późną wiosną i latem.
 7. Do żłobka przyjmowaną są wyłącznie dzieci zdrowe. Rodzice mają obowiązek informowania opiekunek o poważnych dolegliwościach zdrowotnych dziecka, n.p.: alergii. W tym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów, opiekunka niezwłocznie powiadamia o tym rodziców. Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka w ciągu 30 minut. Po tym czasie opiekunka bądź pielęgniarka wzywa pogotowie.
 9. W placówce nie podaje się żadnych środków na obniżenie temperatury oraz leków czy preparatów zdrowotnych (krople, maści itp.).

III   Formularze

 1. Podstawowe dane dziecka oraz rodziców – najważniejszy formularz, którego brak skutkować będzie nie przyjęciem dziecka do żłobka.
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka.
 3. Zgoda na publikację wizerunku dziecka oraz klauzula informacyjna w związku z realizacją zadań statutowych oraz prowadzenia dokumentacji żłobka.

Formularze dostępne są na stronie internetowej żłobka w zakładce  DRUKI

Rodzice dzieci, które zmieniają dotychczasowe grupy zobowiązani są do uzupełnienia formularzy.

IV Wyprawka dla dziecka

 1. Wszystkie rzeczy, które dziecko będzie miało w żłobku należy podpisać numerem, który otrzymają Państwo podczas podpisywania umów:
  1. pampersy – każda sztuka musi być podpisana,
  2. pidżama dwuczęściowa – imię i nazwisko oraz numer grupy,
  3. grzebień,
  4. smoczek,
  5. kapcie – imię i nazwisko oraz numer grupy.
 2. Chusteczki mokre i suche do 10 dnia miesiąca:
  1. grupa I po 3 opakowania,
  2. grupa II po 3 opakowania w miesiącach IX i X, później po 2 opakowania,
  3. grupa III i IV po 2 opakowania.
 3. Śliniaki bez ceratki – 2 sztuki.
 4. Podkłady na leżaki – 1 opakowanie.
 5. Pieluchy tetrowe –  2 sztuki,
 6. Odzież na zmianę w podpisanym worku z numerem dziecka.
 7. Woreczki jednorazowe na zabrudzone ubrania.

V Formy współpracy

 1. W roku żłobkowym 2022/2023 przewidywane są zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne opiekunek z rodzicami, a także spotkania, w których będą uczestniczyły dzieci.
 2. Założenie grupy w mediach społecznościowych (messenger).
 3. Ogłoszenia będą wywieszane na drzwiach poszczególnych grup.
 4. Mogą Państwo powołać Radę Rodziców. Informacje otrzymają Państwo mailowo lub na zebraniu.
 5. Opiekunki są do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania informacji na temat dziecka.

VI Opłaty

1. Odpłatność za usługi świadczone przez Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu określa Uchwała Nr XLI/576/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku prowadzonym przez Gminę miasto Kołobrzeg.
1)Opłaty wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz grupy, do której uczęszcza:
a) miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym – 301,00 zł.
b) za wyżywienie w wysokości 6,00 zł za każdy dzień,
c) opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 1,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym, za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem w godzinach pracy placówki.
2) Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 1 pkt 2 ustala Dyrektor Żłobka w granicach określonych Uchwałą Nr XLI/576/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Stawka żywieniowa obejmuje koszty surowców użytych do przygotowania posiłków. Zamiana wysokości stawki żywieniowej może nastąpić w drodze aneksu do umowy.
3) W przypadku nieobecności dziecka w żłobku z powodu choroby lub innych przypadków losowych, opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności, jednak nie więcej niż do wysokości 50% tej opłaty.
4) Opłata za wyżywienie określona w ust. 1 pkt 2 w danym miesiącu, zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 Statutu Żłobka „Krasnal”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/460/21 Rady Miasta Kołobrzeg, zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności dziecka w Żłobku z powodu choroby lub innych przypadków losowych w miesiącu poprzednim.
5) Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
6) Będzie możliwość grupowego ubezpieczenia dziecka w Żłobku. Informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Proszę o bezwzględne zapoznanie się z PROCEDURAMI, obowiązującymi w Żłobku oraz pobranie OŚWIADCZENIA, które należy podpisać i przynieść do Żłobka.

Dyrektor Żłobka: Grażyna Ronij