"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby
nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."
Maria Kownacka

Jesteś tutaj - Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

SZANOWNI RODZICE!

W terminie od 09.05.2022 od godz. 9:00 do 20 maja 2022 r. do godz. 15:00 pod adresem strony: https://zlobki.vulcan.net.pl/kolobrzeg  będą Państwo mogli złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka”, zgodnie z Uchwałą XXXIII/460/21 Rady Miasta w Kołobrzegu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu.

W w/w systemie należy wypełnić „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA”. Następnie należy zapisany wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w żłobku wraz z dokumentami, które będą potwierdzały spełnienie KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH i/lub KRYTERIÓW DODATKOWYCH, które wpiszą Państwo we wniosku.

Wyżej wymienione dokumenty przyjmowane będą w biurze Dyrektora w terminie 09.05-20.05.2022 r. w godz. 12:00 – 16:00.

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

1. Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

 – kopia pierwszej strony zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Kołobrzeg opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Miasta Kołobrzeg,

lub
– zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania, 

lub
  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
– w przypadku osób nie podlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg i nie podleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego.

2. Dziecko rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym

a) dwoje rodziców pracuje/uczy się
b) samotny rodzic pracuje/uczy się

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

– zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, zawierające adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy (na druku nr 4),
– zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym,
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową (wydruk z CEIDG).

KRYTERIA DODATKOWE:

1. Osoba samotnie wychowująca dziecko

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód,
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację,
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów,
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich,
– zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
– akt zgonu.

2. Niepełnosprawność dziecka

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

– orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie, że dziecko może uczęszczać do żłobka

3. Niepełnosprawność rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

– orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej

4. Dziecko w rodzinie zastępczej

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

– postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
– zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub,
– umowa zawarta pomiędzy starostą a rodziną zastępczą.

5. Dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:

– oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka w postaci zaznaczenia we „Wniosku…” spełnienie tego kryterium oraz przedłożenie danych rodzeństwa (wiek i liczba rodzeństwa).

Kryteria obowiązkowe i kryteria dodatkowe będą podlegały punktacji. Pozostałe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji będą umieszczone w systemie elektronicznym oraz będą udzielane telefonicznie – 94 352 65 11.

  1. Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
  2. Oświadczenie o statusie samotnego rodzica
  3. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu